1. Klauzula informacyjna
2. Informacje o plikach cookies
3. Polityka prywatności?

 

 

 

1. Klauzula informacyjna

Informacja o ochronie danych osobowych dla partnerów biznesowych

W zakresie przetwarzania danych osobowych zapewniamy zgodność z obowiązującymi przepisami regulującymi ochronę danych osobowych, w szczególności z unijnym ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych („RODO”).

Administratorem odpowiedzialnym za przetwarzanie danych osobowych jest Krystian Dobrzański prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą CREVO Krystian Dobrzański, ul. Legionów 119, 91-073 Łódź, NIP 8311609339, REGON 362686221

Administrator nie ustanowił inspektora ochrony danych osobowych.

 

Przetwarzamy określone dane ogólne dotyczące naszych klientów, partnerów oraz osób kontaktowych, zwane dalej łącznie „danymi podstawowymi”. Dane te dotyczą:

 1. a) wszelkie informacje przekazane nam w trakcie nawiązywania relacji lub wymagane przez nas od naszych klientów, partnerów oraz osób kontaktowych (np. imię i nazwisko, adres i inne dane kontaktowe);
 2. b) wszelkie informacje dotyczące naszych klientów, partnerów oraz osób kontaktowych gromadzone i przetwarzane przez nas w związku z nawiązywaniem relacji (np. szczegółowe informacje o zawartych i wykonywanych umowach)
 3. c) wszelkie inne informacje o klientach, partnerach oraz osobach kontaktowych wynikające z nawiązanego z nami lub przez nas kontaktu lub dostępnych publicznie, w tym dane kontaktowe i dane o prowadzonej działalności lub zajmowanym stanowisku (np. informacje zawarte w złożonych ofertach, zamieszczone na wizytówkach lub w materiałach promocyjnych).

Dane wykonawcze: Przetwarzamy dane osobowe zgromadzone w trakcie relacji z klientami, partnerami lub osobami kontaktowymi w sposób inny niż poprzez zwykłe aktualizowanie danych podstawowych, które określamy jako „dane wykonawcze”. Dane wykonawcze obejmują:

 1. a) Informacje o wykonywaniu przez naszych klientów, partnerów i osoby kontaktowe obowiązków umownych wynikających z zawartych umów;
 2. b) Informacje o wykonywaniu przez nas wobec klientów, partnerów i osób kontaktowych obowiązków umownych wynikających z zawartych umów;
 3. c) Informacje przekazywane przez klienta, partnera i osobę kontaktową w trakcie naszych relacji, czy to aktywnie, czy na nasze żądanie;
 4. d) Dane osobowe przekazywane nam w trakcie naszych relacji przez naszego klienta, partnera lub osobę kontaktową, w tym również w przypadkach, kiedy nie wynika to z zawartej umowy.

 

W zakresie dozwolonym prawem możemy uzupełniać wyżej wymienione dane podstawowe i wykonawcze o dane osobowe przekazywane przez osoby trzecie. Dane takie mogą obejmować np. informacje dotyczące sytuacji naszych klientów, partnerów lub osób kontaktowych, o ile będzie to niezbędne do dokonania oceny ryzyka finansowego (np. nieterminowych płatności) lub celowości nawiązania współpracy.

 

Przetwarzamy dane podstawowe, wykonawcze i użytkowe do celów realizacji stosunków umownych z naszymi klientami i partnerami lub w ramach kontaktów przedumownych na podstawie art. 6 par. 1 lit. b) RODO. Przetwarzamy dane podstawowe i wykonawcze dotyczące klientów i partnerów, jak również osób kontaktowych do celów realizacji naszych uzasadnionych interesów związanych z relacjami z naszymi klientami, partnerami i osobami kontaktowymi, w tym relacjami biznesowymi, na podstawie art. 6 par.1 lit. f) RODO.

 

Przetwarzamy dane podstawowe, wykonawcze i użytkowe do celów zapewnienia zgodności z nałożonymi na nas obowiązkami prawnymi; przetwarzanie to odbywa się na podstawie art. 6 par. 1 lit. c) RODO. Takie obowiązki prawne mogą w szczególności wynikać z przepisów prawa podatkowego lub innych przepisów o charakterze publicznoprawnym.

 

W niezbędnym zakresie przetwarzamy dane osobowe (niezależnie od przetwarzania ich do celów związanych z relacjami z naszymi klientami, partnerami i osobami kontaktowymi, w tym relacjami biznesowymi, lub zapewnienia wypełnienia obowiązków prawnych) do celów realizacji uzasadnionych interesów administratora lub osób trzecich na podstawie art. 6 par. 1 lit. f) RODO. Uzasadniony interes może obejmować:

 1. a) grupowe procesy wewnętrznego administrowania danymi klientów, w tym partnerów i osób kontaktowych,
 2. b) zgłaszanie lub odpieranie roszczeń prawnych,
 3. c) zapobieganie przestępstwom oraz prowadzenie związanych z nimi dochodzeń,
 4. d) zapewnienie bezpieczeństwa naszych systemów informatycznych,
 5. e) zapewnienie bezpieczeństwa naszych pomieszczeń i infrastruktury,
 6. f) zarządzanie naszą działalnością gospodarczą i jej dalszy rozwój, w tym zarządzanie ryzykiem.
 7. g) przekazywania informacji o naszych produktach, usługach, ofertach i promocjach.

 

Każda osoba fizyczna, której dane dotyczą, i udzieliła zgody na przetwarzanie danych osobowych na podstawie art. 6 par. 1 lit. a) RODO, musi pamiętać, iż:

– wyrażenie zgody jest dobrowolne;

– niewyrażenie zgody lub wycofanie udzielonej zgody może jednak mieć pewne konsekwencje, o których poinformujemy przed przedstawieniem możliwości wyrażenia zgody;

– udzielona zgoda może zostać w dowolnej chwili wycofana ze skutkiem prospektywnym, np. poprzez przekazanie nam zawiadomienia pocztą lub e-mailem z wykorzystaniem danych kontaktowych podanych na pierwszej stronie niniejszej informacji dotyczącej ochrony danych.

 

Przekazywanie danych podstawowych i wykonawczych określonych powyżej jest niezbędne do nawiązania i utrzymania relacji, w tym relacji biznesowych, chyba że przed zgromadzeniem danych lub w chwili ich gromadzenia zostanie ustalone inaczej. Bez uzyskania tych danych nie bylibyśmy w stanie nawiązać i utrzymać stosownych relacji z Państwem.

 

W przypadku gromadzenia dodatkowych danych wskażemy, czy przekazywanie takich informacji odbywa się na podstawie obowiązku prawnego lub umownego bądź jest niezbędne do realizacji umowy. Zwykle wskazujemy informacje, które mogą być podawane opcjonalnie jako informacje, które nie wynikają z obowiązku prawnego lub umownego i nie są niezbędne do realizacji umowy.

 

Zależnie od kategorii danych osobowych, dostęp do Państwa danych osobowych uzyskują jedynie właściwe działy. Zależnie od koncepcji zarządzania rolami / prawami, dostęp do danych osobowych ograniczony jest do funkcji i zakresu niezbędnego do odpowiedniego celu przetwarzania.

 

Jeśli zezwala na to prawo, możemy przekazywać Państwa dane osobowe odbiorcom. Tacy odbiorcy zewnętrzni mogą obejmować: 

– usługodawców, którzy – na podstawie odrębnie zawartych z nami umów – świadczą określone usługi, które mogą obejmować przetwarzanie danych osobowych, a także zatwierdzonych podwykonawców naszych usługodawców;

– podmioty prywatne lub publiczne, w zakresie, w jakim jesteśmy zobowiązani do przekazywania Państwa danych osobowych na podstawie nałożonego na nas obowiązku prawnego.

 

Państwa dane przechowujemy, dopóki mamy uzasadniony interes w ich przechowywaniu, a interes osoby, której dane dotyczą, w powstrzymaniu dalszego przetwarzania nie jest wiążący.

Możemy także nadal przechowywać dane, nie posiadając już uzasadnionego interesu, o ile istnieje stosowny obowiązek prawny (np. w celu wypełnienia ustawowych obowiązków z zakresu przechowywania danych). Usuwamy dane osobowe nawet bez żadnego działania ze strony osoby, której dane dotyczą, niezwłocznie z chwilą gdy ich dalsze przechowywanie przestanie być niezbędne do celów, do których były one gromadzone lub w inny sposób przetwarzane lub z chwilą gdy ich dalsze przechowywanie będzie w inny sposób zabronione prawem.

 

Dane podstawowe i dodatkowe gromadzone w trakcie relacji z Państwem są przechowywane co najmniej do czasu ustania danych relacji. Dane są usuwane w każdym przypadku osiągnięcia celów ich gromadzenia lub przetwarzania. Chwila ta może nastąpić po ustaniu relacji z nami. Jeśli dane osobowe muszą być przechowywane w celu wypełnienia obowiązku prawnego, są one przechowywane do upływu odpowiedniego okresu przechowywania. Jeśli dane osobowe przetwarzane są jedynie w celu wypełnienia ustawowego obowiązku ich przechowywania, dostęp do nich jest zwykle ograniczony w ten sposób, że dane są dostępne jedynie w chwili gdy jest to potrzebne do celów wypełnienia tego obowiązku.

W trakcie relacji z Państwem zasadniczo nie stosujemy zautomatyzowanego podejmowania decyzji (w tym profilowania) w rozumieniu art. 22 RODO.

 

Dane osobowe są przetwarzane jedynie na terytorium Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego; nie zamierzamy przenosić danych osobowych do innych krajów („państw trzecich”).

 

Osoby, których dane dotyczą, mają prawo:

– żądać dostępu do swoich danych osobowych, art. 15 RODO;

– żądać sprostowania nieprawidłowych danych osobowych, art. 16 RODO;

– żądać usunięcia swoich danych osobowych, art. 17 RODO;

– żądać ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych, art. 18 RODO;

– wykonywać prawo do przenoszenia danych, art. 20 RODO;

– sprzeciwiać się przetwarzaniu swoich danych osobowych, art. 21 RODO.

 

Powyższe prawa mogą być dochodzone w stosunku do nas, np. poprzez przekazanie nam zawiadomienia z wykorzystaniem danych kontaktowych podanych na pierwszej stronie niniejszej informacji dotyczącej ochrony danych.

Ponadto osoba, której dane dotyczą, ma prawo złożyć do właściwego organu nadzorczego skargę dotyczącą przetwarzania danych osobowych, art. 77 RODO.

 

 

2. Informacja o plikach cookies:

Mają Państwo możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej. Jeśli nie wyrażają Państwo zgody, prosimy o zmianę ustawień w przeglądarce lub opuszczenie serwisu.

Dalsze korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies w przeglądarce oznacza akceptację plików cookies, co będzie skutkowało zapisywaniem ich na Państwa urządzeniach przez serwis prowadzony przez Krystiana Dobrzańskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą CREVO Krystian Dobrzański, ul. Legionów 119, 91-073 Łódź, NIP 8311609339, REGON 362686221.

Informacji odczytanych za pomocą cookies i podobnych technologii używamy w celach reklamowych, statystycznych oraz w celu dostosowania serwisu do indywidualnych potrzeb użytkowników, w tym profilowania. Wykorzystanie ich pozwala nam zapewnić Państwu maksymalną wygodę przy korzystaniu z naszych serwisów poprzez zapamiętanie Waszych preferencji i ustawień na naszych stronach. Więcej informacji o zamieszczanych plikach cookie oraz o możliwości zmiany ustawień przeglądarki oraz polityce przetwarzania danych znajdą Państwo w polityce prywatności. Akceptacja ustawień przeglądarki oznacza zgodę na możliwość tworzenia profilu Użytkownika opartego na informacji dotyczącej świadczonych usług, zainteresowania ofertą lub informacjami zawartymi w plikach cookies. Mają Państwo prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania Państwa danych, którego dokonano na podstawie udzielonej wcześniej zgody.

 

 

3. Polityka prywatności i COOKIE

Przedstawiona poniżej polityka prywatności wyjaśnia stosowane przez Krystiana Dobrzańskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą CREVO Krystian Dobrzański, ul. Legionów 119, 91-073 Łódź, NIP 8311609339, REGON 362686221 (dalej: Firma) zasady gromadzenia i przetwarzania danych osobowych.

Firma zbierając i przetwarzając dane osobowe, stosuje się do wszystkich poniższych zasad przetwarzania danych oraz spełnia co najmniej jeden z warunków przetwarzania danych osobowych.

Wyrażając zgodę na wykorzystanie plików cookie przez serwis Firmy oświadcza się, że przeglądarka użytkownika jest ustawiona w tym zakresie zgodnie z jego preferencjami.

Zasady przetwarzania danych osobowych:

  1. „zgodność z prawem, rzetelność i przejrzystość”,
  2. „ograniczenie celu”,
  3. „minimalizacja danych”,
  4. „prawidłowość”,
  5. „ograniczenie przechowywania”,
  6. „integralność i poufność”.

Warunki zgodnego z prawem przetwarzania danych osobowych:

  1. osoba, której dane dotyczą, wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów;
  2. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;
  3. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze;
  4. przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą lub innej osoby fizycznej;
  5. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi;
  6. przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem.

Podczas przeglądania serwisu Firmy, stosownie do konfiguracji przeglądarki, na komputerze użytkownika (urządzeniu końcowym) może zostać zapisany jeden lub kilka plików cookie.

Przed wyrażeniem zgody, na komputerze użytkownika zapisywane są pliki cookie Firmy niezbędne do prawidłowego funkcjonowania serwisu.

Pliki cookie mogą być zamieszczane przez Firmę, jak i podmioty trzecie, z którymi Firma współpracuje. Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami na temat plików cookie oraz sposobu ich wykorzystywania.

Firma zbiera dane podczas rejestracji oraz zbiera dane automatycznie:

– podczas wizyty na stronie internetowej Firmy automatycznie zbierane są dane dotyczące wizyty, w szczególności adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego. Więcej informacji w części poświęconej plikom cookie.

Administratorami danych osobowych jest Krystian Dobrzański prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą CREVO Krystian Dobrzański, ul. Legionów 119, 91-073 Łódź, NIP 8311609339, REGON 362686221. Z administratorem można się skontaktować pisząc na powyższy adres administratora lub drogą elektroniczną na adres e-mail: marketing@crevo.pl

Dane osobowe pozyskane w związku z korzystaniem z serwisów Firmy będą przetwarzane w następujących celach:

 1. dochodzenia ewentualnych roszczeń (w tym działań windykacyjnych) i odszkodowań;
 2. prowadzenia działań marketingowych, w tym pozyskania i utrzymania klienta;
 3. sprzedaży produktów i usług;
 4. związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą, w tym na potrzeby prowadzenia analiz i statystyk;
 5. udzielania odpowiedzi na pisma i wnioski oraz udzielania odpowiedzi w toczących się postępowaniach;
 6. prowadzenia działań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa;
 7. archiwizacji;
 8. spełniania obowiązku prawnego ciążącego na Firmie.

Podstawą prawną przetwarzania danych będzie:

 1. udzielona zgoda;
 2. niezbędność do wykonania umowy lub do podjęcia działań na Państwa żądanie przed zawarciem umowy;
 3. niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze;
 4. niezbędność do osiągnięcia celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora, np. takich jak udzielanie odpowiedzi na Państwa pisma i wnioski.

Dane osobowe mogą być przekazywane do państwa trzeciego (m.in. USA) w związku z:

prowadzonymi działaniami podejmowanymi na serwisach społecznościowych oraz wykorzystaniem wtyczek i innych narzędzi pochodzących z tych serwisów (m.in. …../Facebook, Twitter, Google+);

 1. wykorzystaniem narzędzi analitycznych i służących zanonimizowanemu śledzeniu zachowań użytkowników, w szczególności takich jak …../Google Analytics, Gemius Traffic, Chartbeat;
 2. wykorzystaniem platform reklamowych służących pozyskaniu środków na utrzymanie serwisów internetowych (w szczególności: …./Google adsense).Dane osobowe mogą być przekazywane:
 1. procesorom w związku ze zleconymi przez Firmę działaniami realizowanymi w imieniu Firmy;
 2. firmom kurierskim i świadczącym usługi pocztowe, które będą dostarczać przesyłki do Państwa;
 3. kancelariom prawnym, którym Firma zleciła np. prowadzenie postępowania;
 4. podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.

Okres przetwarzania danych osobowych jest uzależniony od celu, w jakim dane są przetwarzane. Okres, przez jaki dane osobowe będą przechowywane, jest obliczany w oparciu o następujące kryteria:

 1. przepisy prawa, które mogą obligować Firmę do przetwarzania danych przez określony czas;
 2. okres niezbędny do utrzymania i obsługi utworzonego konta w serwisach internetowych Firmy;
 3. okres, który jest niezbędny do ochrony interesów Firmy (administratora danych);
 4. okres niezbędny do świadczenia usług Firmy i zapewnienia niezbędnej obsługi klienta;
 5. okres, na jaki została udzielona zgoda.

Masz prawo do:

 1. żądania dostępu do danych osobowych dotyczących;
 2. sprostowania danych;
 3. żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia;
 4. usunięcia danych lub ograniczenia przetwarzania;
 5. wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania Twoich danych osobowych;
 6. przeniesienia Twoich danych osobowych.

Mają Państwo prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano na podstawie udzielonej zgody przed jej cofnięciem.

Przetwarzając dane, które są zbierane za pomocą plików cookie, Firma z reguły nie jest w stanie zidentyfikować Państwa osoby. Zatem jeśli chcielibyście Państwo skorzystać z przysługujących praw, możecie Państwo zostać poproszeni o dostarczenie dodatkowych informacji w celu zidentyfikowania Państwa osoby.

W przypadku wątpliwości co do prawidłowości przetwarzania danych osobowych przez Firmę macie Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Podanie danych jest dobrowolne lub może być warunkiem koniecznym do zawarcia umowy (np. utworzenia konta w serwisie) lub świadczenia usług. Bez ich podania umowa nie może zostać zawarta.

Firma korzysta z systemów służących do zautomatyzowanego podejmowania decyzji. Następujące decyzje są podejmowane w sposób zautomatyzowany:

 1. profilowanie jest wykonywane na podstawie posiadanych danych, w szczególności takich jak: dane dotyczące świadczonych usług, informacje pozyskane za pomocą plików cookie, w tym dane transmisyjne, dane o lokalizacji;
 2. profilowanie ma wpływ na informacje marketingowe oraz oferty, jakie będziesz otrzymywać (oferta dopasowana do potrzeb).

Wszelką korespondencję w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych można kierować na adres administratora z dopiskiem „Dane osobowe” lub drogą elektroniczną na skrzynkę marketing@crevo.pl

Nasza strona internetowa wykorzystuje pliki cookie, które służą identyfikacji Państwa przeglądarki podczas korzystania z naszej strony. Pliki cookie zawierają niewielkie ilości tekstu możliwego do odczytania tylko przez stronę, która je wysyła. Dzięki zebranym informacjom możemy uzyskać wiedzę o tym, jak często odwiedzają Państwo nasz serwis i które jego elementy najbardziej Państwa interesują. Uzyskane dane wykorzystujemy dla lepszego dostosowania serwisów WWW do Państwa potrzeb, usprawnienia funkcjonowania serwisu oraz w celach statystycznych i reklamowych. Pliki te nie mogą być wykorzystane do infekowania urządzenia wirusami lub innym złośliwym oprogramowaniem (malware).

Każdy indywidualny cookie składa się z czterech podstawowych części:

 1. nazwa strony WWW: nazwa domeny lub subdomeny, która ustawiła cookie;
 2. nazwa cookie: cookie ma nazwę, unikatową na stronie, która je ustawiła;
 3. termin ważności: ważność niektórych plików cookie wygasa po zamknięciu przeglądarki (tzw. cookie sesji), inne cookie zostaną automatycznie usunięte dopiero po osiągnięciu daty ważności, która została ustawiona (tzw. trwałe cookie);
 4. wartość: to informacje w pliku cookie, których strona WWW używa do „zapamiętania” poprzedniej wizyty.

W plikach cookie przechowujemy podstawowe informacje o użytkownikach (np. identyfikator) oraz informacje potrzebne do optymalizacji i poprawnego wyświetlania treści zawartych na stronach. Informacje te służą do:

 1. rejestrowania preferencji użytkowników – przeglądanej zawartości i formatu przeglądania (użytkownik nie musi ustawiać preferencji przy każdej wizycie na stronie);
 2. rejestrowania stron odwiedzanych przez użytkowników, co pozwala zebrać dane pomocne we wprowadzaniu usprawnień w treści i w sposobie nawigacji strony.

Użytkownicy naszego serwisu mogą w dowolnej chwili zaprzestać dostarczania tych informacji naszemu serwisowi poprzez wykasowanie plików cookie zapisanych na ich urządzeniach końcowych przez nasz serwis. Aby tego dokonać, należy zmienić ustawienia aktualnie używanej przeglądarki internetowej.

Macie Państwo prawo do odmowy zapisywania i odczytywania plików cookie na swoim urządzeniu (komputerze, telefonie). Aby to zrobić, należy zaznaczyć odpowiednie ustawienia w opcjach przeglądarki internetowej lub nie wyrazić zgody w przypadku, gdy aplikacja zawarta na serwisie internetowym będzie się o to pytać.

Skonfigurowanie przeglądarki w sposób, który zablokuje instalację plików cookie dla określonych, wybranych przez użytkownika stron internetowych lub dla wszystkich stron, może spowodować utratę pewnych funkcjonalności i utrudnić lub uniemożliwić pełne wykorzystanie jej możliwości. Zgodnie z wymogami Prawa telekomunikacyjnego i RODO za potwierdzenie zgody na wykorzystanie plików cookie uznaje się skonfigurowanie przeglądarki pozwalające na instalację plików cookie na komputerze. Informacje na temat zarządzania plikami cookie można znaleźć na stronie ………

Komunikacja między Państwa komputerem a naszym serwerem, gdy zbieramy Państwa dane osobowe, jest zaszyfrowana z użyciem protokołu SSL (Secure Socket Layer). Dodatkowo nasze bazy danych są zabezpieczone przed wglądem osób trzecich.

Zastrzegamy sobie prawo zmiany przedstawionej polityki prywatności poprzez opublikowanie nowej treści na naszej stronie internetowej. Po dokonaniu zmiany polityka prywatności ukaże się na stronie z nową datą.

Łódź, 29.062020 r.